W naszej szkole dzieci uczą się w 10 oddziałach. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych z dostępem do Internetu, pracowni komputerowej, sali gimnastycznej. Komputery, projektory, tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne itp. dają możliwość uatrakcyjnienia procesu lekcyjnego, korzystania z wartościowych materiałów edukacyjnych, platform edukacyjnych itp. , multimedialne lekcje zapadają w pamięć, co ma wpływ na motywacje i zaangażowanie uczniów. Placówka posiada przestronne obejście z placem zabaw dla najmłodszych i nowoczesnym boiskiem. W szkole funkcjonuje stołówka, w której serwowane są smaczne obiady, świetlica szkolna, której praca wspiera działalność opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną szkoły, zaś biblioteka zachęca każdego ucznia do aktywnego spędzania wolnego czasu z książką. Na korytarzach szkolnych kolorowe szafki, z motywem edukacyjnym, nie tylko odciążają plecaki uczniów, ale również nadają niepowtarzalny klimat i atmosferę.

Szkoła wspiera rozwój każdego ucznia poprzez zintegrowane działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze nastawione na harmonijne kształcenie sfery fizycznej, psychicznej i duchowej, rozwijające nie tylko zdolności i możliwości dziecka, ale budzące dążenie do wartości wyższych: prawdy, dobra, piękna i szacunku. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych oraz obywatelskich w oparciu o zasady tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i wolności. Zapewnia uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości i zdobywania kreatywnej postawy w odkrywaniu prawdy i wiedzy o współczesnym świecie.

Szkoła aktywnie i systematycznie współpracuje z instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej. Zapewnia uczniom opiekę wychowawcy, pedagoga, świetlicy szkolnej, logopedy. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęcia kształtujące kreatywność i aktywność uczniów oraz zajęcia sportowe. Na stałe w planie zajęć uczniów klas I – III wpisane są zajęcia profilaktyki wad postawy. Wszystkie te działania minimalizują skutki różnych zagrożeń, przyczyniają się do tego, aby uczniowie: czuli się bezpiecznie, umieli radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz mieli świadomość wsparcia ze strony szkoły.